Podmínky užívání Internetového obchodu Justwood.cz

Obchodní společnost Justwood s.r.o. se sídlem Lánice 47, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 04010485, DIČ: CZ04010485 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90420, je vlastníkem a provozovatelem on-line obchodu umístěného na internetové adrese Justwood.cz a obchodního systému zajišťujícího provoz tohoto on-line obchodu.

Justwood.cz je internetový obchod, jehož účelem je umožnit jednotlivým prodávajícím, zejména českým výrobcům, zprostředkování prodeje rozmanitých výrobků ze dřeva.

Provozovatel on-line obchodu Justwood.cz je pouze zprostředkovatelem obchodu, není prodávající a není zodpovědný za prodávané zboží. Výjimku tvoří případy, kdy obchodní společnost Justwood s.r.o. sama nabízí k prodeji své produkty a je zařazena v e-shopu jako prodávající. V takovém případě se na obchodní společnost Justwood s.r.o. vztahují všechna ustanovení těchto Podmínek užívání týkající se prodávajících.

Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle objednávku. Kupující se nemusí registrovat.

Prodávající je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s provozovatelem tohoto prodejního portálu smlouvu, na základě které má možnost prodávat prostřednictvím webového portálu Justwood.cz své výrobky a uzavírat kupní smlouvy s kupujícím a která byla provozovatelem zaregistrována.

Provozovatel:

Provozovatel neodpovídá za kvalitu prodávaného zboží, za jeho reklamaci či případné spory mezi kupujícím a prodávajícím. Právo z vadného plnění uplatňuje kupující přímo u prodávajícího.

Provozovatel se mimo zpracování základního profilu nepodílí na obsahu nabídky prodávajícího, popisu zboží, jeho vyobrazení, informacích o ceně, způsobu dopravy apod. Tyto informace zveřejňuje sám prodávající a plně za ně odpovídá.

Provozovatel je oprávněn poskytnout prodávajícímu či třetí osobě (kupujícímu) nezbytné údaje o protistraně (z důvodu zaslání zboží, jeho reklamace apod.) včetně jeho jména a příjmení, označení firmy, adresy, telefonního čísla, e-mailu.

Provozovatel není oprávněn uzavírat obchody jménem prodávajícího.

Provozovatel je povinen pro potřebu prodávajícího uschovat všechny doklady, jež nabyl v souvislosti se zprostředkovatelskou činností on-line obchodu Justwood.cz, a to po dobu, po kterou tyto doklady mohou být významné pro ochranu zájmů prodávajícího.

Prodávající:

Registrace prodávajícího je uzavřena dle smlouvy o partnerském prodeji Justwood s provozovatelem a může být upravována vzájemnými dodatky mezi provozovatelem a prodávajícím. Tato smlouva též stanovuje jednotlivé povinnosti a práva prodávajícího a provozovatele.

Prodávající není oprávněn prostřednictvím Justwood.cz nabízet zboží, jehož nabídka, prodej či koupě by byly v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy. Prostřednictvím on-line obchodu Justwood.cz. Je zakázáno zejména nabízet zboží, k němuž nemá prodávající vlastnické právo nebo právo je prodávat, zboží, které je zastaveno nebo dispozice prodávajícího s ním je jinak omezena.

Prodávající není oprávněn nabízet prostřednictvím Justwood.cz k prodeji alkohol, zbraně, omamné či psychotropní látky, léky, zdravotnické potřeby, pornografii, erotické materiály, zboží, jehož prostřednictvím může dojít k porušování duševního vlastnictví /porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl apod..)., zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice, směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť.

Prodávající není oprávněn informacemi uvedenými na Justwood.cz poškozovat další prodejce či kupující.

Prodávající odpovídá za to, že nabízené zboží, jeho zobrazení i popis bude plně popisovat skutečnost. Zobrazení zboží a jeho popis musí dostatečně informovat kupujícího tak, aby byla minimalizována možnost záměny nebo klamavého označení.

Prodávající se zavazuje u nabízeného zboží přesně určit cenu, obsah a parametry, cenu za dovoz, balení apod. tak, aby kupující mohl zboží nakoupit za jasně stanovených podmínek.

Prodávající je oprávněn prostřednictvím on-line obchodu Justwood.cz prodávat pouze zboží, k jehož výrobě nebo prodeji má příslušná oprávnění. Dále prodávající není oprávněn nabízet k prodeji zboží, které porušuje nebo by mohlo porušovat autorské právo, používat fotografie, které by mohly porušovat autorské právo

Provozovatel je oprávněn odstranit ze systému nabídku takového zboží, která by byla v rozporu s ustanoveními těchto podmínek nebo platnými právními předpisy.

V případě, že prodávající uveřejní na svém prodejním profilu obsah porušující zákon nebo mravní zásady, vyzve provozovatel prodávajícího k jeho odstranění. Pokud prodávající ani po této výzvě bezodkladně tento obsah neodstraní, má právo provozovatel od smlouvy s prodávajícím odstoupit a požadovat po něm náhradu škody, která mu v souvislosti s takovým jednáním prodávajícího vznikla.

Prodávající je povinen chránit své přístupové údaje na Justwood.cz před zneužitím třetí osobou.

Prodávající je povinen upozorňovat provozovatele na všechny okolnosti, které jsou podstatné pro řádný výkon činnosti provozovatele a za tím účelem mu sdělovat veškeré potřebné informace týkající se prodávajícího a jeho předmětu činnosti, která je propagována.

Kupující:

Má-li kupující zájem o pořízení zboží, odešle příslušnému prodávajícímu objednávku prostřednictvím internetového obchodu Justwod.cz. Kupující neplatí provozovateli žádnou provizi ani poplatek v souvislosti s objednáním zboží.

Kupující vloží zboží do košíku a nechá se vést instrukcemi obchodního systému Justwood.cz uvedenými pod názvem Jak nakupovat.

Obchodní systém provozovatele umožní kupujícímu na e-shopu vybírat nabízené produkty, v jedné objednávce i od různých prodávajících.

Provozovatel v rámci obchodního systému on-line obchodu www.justwood.cz po obdržení objednávky kupujícího odešle kupujícímu informaci o zařazení objednávky do evidence a současně postoupí elektronickou poštou tuto objednávku prodávajícímu. Tato objednávka představuje návrh na uzavření příslušné kupní smlouvy na zboží uvedené v objednávce. Informace odeslaná kupujícímu není závazná a prodávající může objednávku odmítnout.

Prodávající pak sám potvrdí objednávku kupujícího, čímž dojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem bude závazek prodávajícího dodat zboží určené v objednávce a závazek kupujícího zaplatit cenu zboží, dopravu, balné a poštovné, jak jsou uvedeny v Objednávce. Potvrzením Objednávky vzniká přímý smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Prodávající má právo objednávku odmítnout, nebo její část, o tom je povinen informovat kupujícího a provozovatele.

Kupující bere na vědomí, že zboží uvedené v objednávce může pocházet od více prodejců. V takovém případě nemusí být akceptovány všechny položky uvedené v objednávce, a zboží nemusí být dodáno současně nebo nemusí být akceptována celá objednávka.

Celkovou cenu nákupu na objednávce bude tvořit cena zboží, cena za dopravu, poštovné a balné a je vždy zobrazena před konečným potvrzením objednávky včetně DPH.

Kupující bere na vědomí, že objednávka od více prodávajících bude zahrnovat také více poplatku za poštovné, informace o počtu dodávek a celkové výši poštovného bude uvedeno v objednávce.

Kupující bere na vědomí, že obchodní podmínky (dodací podmínky, stanovení ceny, záruka, reklamace atp.) mohou být u jednotlivých Prodávajících odlišné a každý prodávající na svém profilu uvádí své vlastní obchodní podmínky pro prodej zboží a všechny informace nutné pro uplatnění práv spotřebitele z uzavřené kupní smlouvy.

Kupující odpovídá Provozovateli, že veškeré údaje uvedené v objednávce jsou platné, pravdivé a úplné.

Kupující při odeslání objednávky odsouhlasením podmínek užívání souhlasí též s obchodními podmínkami jednotlivých Prodávajících, jejichž zboží si Kupující objednal.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel postupuje ve vztahu k osobním údajům Kupujících a Prodávajících v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Prodávající i kupující souhlasí s tím, aby provozovatel vedl údaje, které mu při registraci a objednávce poskytnou a to výlučně v souvislosti s provozem Justwood.cz. Prodávající i kupující výslovně souhlasí s tím, aby jejich údaje a to jméno a příjmení, obchodní jméno, název, telefonní číslo, místo trvalého či přechodného pobytu, sídlo firmy a emailová adresa, byly provozovatelem poskytnuty druhé smluvní straně zejména v případě reklamace a stížnosti na nedodané zboží a v případech, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.

Pokud kupující neodsouhlasí jinak, poskytnuté údaje jsou kupující i prodávající oprávněni užít pouze za účelem, pro který byly v jednotlivých případech poskytnuty, tedy k nákupu či prodeji zboží prostřednictvím serveru Justwood.cz, jeho reklamaci či stížnosti na nedodání zboží, sporech vyvolaných v souvislosti s nákupem a prodejem zboží a zavazují se tyto údaje dále žádným způsobem nevyužívat či jinak zpracovávat. V případě, že Kupující výslovně odsouhlasí při objednávkce Souhlas s poskytnutím osobních údajů, mohou být tyto údaje dále zpracovány dle tohoto souhlasu.

V Praze, dne 24. 5. 2018